Wednesday, October 5, 2016

Chit chat vth Chandragiri MLA Chevireddy Bhaskara Reddy @ his Tirputhi Residence on 30-Sep-16.